پژوهش بر روی موش ها نشان داد: مواجه مادران با D-گالاکتوز ظرفیت تخمدانی دختران آنان را کاهش می دهد

محیط رحم نقشی حیاتی در سلامتی فرزندان ایفا می کند. هر گونه اختلال در هورمون ها، مواد مغذی و متابولیسم رحم طی دوران جنینی می تواند در طول زندگی، فرد را مستعد ابتلا به بیماری کند. یکی از انواع مونوساکارید ها که در محصولات لبنی و میوه هایی مثل انجیر یافت می شود D-گالاکتوز است، که بر روی جنین تازه تشکیل (تخم یا ovum) اثر سمی دارد. دکتر فهیمه رمضانی تهرانی، دکتر آزیتا زاده وکیلی، دکتر مرضیه رستمی دوم، مهسا نوروز زاده، دکتر عباس پیریایی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه رویان طی پژوهشی به بررسی اثر مواجهه مادران با D-گالاکتوز بر ظرفیت تخمدانی فرزندان آنان در حیوان مدل آزمایشگاهی پرداختند. در این پژوهش ده موش صحرایی باردار به شکل اتفاقی به دو گروه پنج تایی تقسیم شده و تا پایان بارداری یک گروه با غذای استاندارد و گروه دیگر با غذایی که حاوی 35% D-گالاکتوز بود، تغذیه شدند. زاده های هر دو گروه برای تعیین سطح هورمون ها و وضعیت تخمدان ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللیInternational Journal of Endocrinology and Metabolism منتشر شده است، نشان داد تعداد فولیکول های اولیه در زاده های مادرانی که در معرض D-گالاکتوز بودند به شکل معنی داری کمتر است. علاوه بر این اختلالاتی نیز در ترشح هورمون های آنان مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد مواجه مادران با D-گالاکتوز بر ظرفیت تخمدانی دختران آنان اثر منفی دارد. اما برای تعمیم این یافته به انسان و شناخت ساز و کار آن پژوهش های بیشتری لازم است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup