ابقای رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی

دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاددانشگاهی در حکمی، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی را مجدداً برای مدت ۲ سال در سمتش به عنوان «رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی» ابقا کرد.
در این حکم آمده است:
امید است با یاری خواوند متعال و همکاری و همفکری پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و دانشگاه علم و فرهنگ در توسعه علوم و فناوری‌های نوین حوزه پزشکی موفّق و مؤید باشید.
گفتنی است، دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی در سال ۱۳۹۶ با اعتبار جهاددانشگاهی و در راستای توجه ویژه پژوهشگاه رویان به علوم و فناوری‌های کاربردی در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی آغاز به کار کرده است.
مأموریت دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی، توسعه پژوهش و نوآوری و ارتقاء فناوری‌های نوین در حوزه علوم سلولی کاربردی، بیولوژی تولیدمثل و مهندسی بافت، و همچنین تعامل گسترده با سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی پیشرو در فناوری‌های نوین علوم پزشکی است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup