انتشار مجدد پژوهشنامه رویان

انتشار مجدد فصلنامه پژوهشنامه رویان به صورت الکترونیکی حاوی اخبار و رویدادهای معاونت پژوهشی پژوهشگاه رویان به زبان فارسی آغاز شده است.

برای دریافت نخستین شماره این فصلنامه اینجا کلیک کنید: 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup