افزایش ضریب تاثیر مجلات علمی رویان

ضریب تاثیر نشریه Cell Journal (Yakhteh) در گزارش ISI در سال ۲۰۲۱ از ۱.۹۸۳ به ۲.۴۷ افزایش یافت. همچنین با توجه به گزارش Scopus در سال ۲۰۲۱، سایت-اسکور این نشریه از ۳.۹ به ۴.1 و H-Index آن از ۲۶به ۲۹ افزایش یافته است. از سوی دیگر در گزارش ISI شاخص JCI نشریه IJFS به میزان ۰.۷۸ اعلام شده است. با توجه به گزارش Scopus در سال ۲۰۲۱، ، سایت-اسکور این نشریه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته ولی H Index آن از ۲۰ به ۲۶ افزایش داشته است. دوره انتشار مجله Cell Journal (Yakhteh) نیز که سابقا به صورت فصلنامه بود از جولای ۲۰۲۱ با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون مجلات پزشکی ایران به ماهنامه تغییر پیدا کرده است. این تغییر به دلیل افزایش تعداد مقالات ارسالی و پذیرفته شده و کاهش دوره پذیرش تا زمان انتشار مقالات ، صورت گرفته است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup