عامل هسته ای سلول های کبدی 4 آلفا: حلقه اتصال گم شده میان تبدیل سلول های اپیتلیال به سلول های مزانشیمی و بازبرنامه ریزی متابولیسم سلول های سرطانی کبد

سرطان سلول‌های کبدی یکی از انواع پیچیده و بدخیم سرطان است که دیر تشخیص داده می‌شود و معمولاً متابولیسم تمام بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دکتر مسعود وثوق، دکتر ابراهیم مصطفوی، دکتر عباس پیریایی، بهاره شکوهیان و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه استندفورد آمریکا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تکنولوژی سیدنی استرالیا، طی پژوهشی با بررسی شبکه تعامل پروتئین در سلول‌های مذکور نشان دادند عامل هسته‌ای سلول‌های کبدی ۴ آلفا HNF4α به عنوان یک پروتئین کلیدی تبدیل سلول‌های اپیتلیال به سلول‌های مزانشیمی- یکی از تغییرات مهم در سلول‌های سرطانی که موجب متاستاز سرطان و درگیر شدن سایر بافت‌ها می‌شود- را به بازبرنامه ریزی متابولیسم سلول‌های سرطانی مرتبط می‌کند. شواهد حاصل از این پژوهش که در نشریه بین المللی Cancer Science منتشر شده است، نشان داد HNF4α باعث سرکوب تومورزایی در سرطان سلول‌های کبدی می‌شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد، بیان بیش از حد HNF4α باعث کاهش بیان عوامل رونویسی مزانشیمی برجسته، بهبود عملکرد کبدی، کاهش گلیکولیز، تسریع گلوکونئوژنز و بهبود متابولیسم نامنظم کلسترول می‌شود. علاوه بر این، بیان بیش از حد عامل مذکور، مهاجرت، تهاجم و تقسیم سلول‌های سرطانی کبد را مهار کرده، میزان متاستاز و سرعت رشد تومور را در حیوان مدل آزمایشگاهی کاهش می‌دهد.
نتایج این پژوهش نشان داد HNF4α به دلیل دسترسی گسترده به آغازگر ژن‌های متعدد از جمله ژن‌های دخیل در متاستاز و متابولیسم سلول‌های سرطانی، نقش یک تنظیم کننده مرکزی را دارد. این یافته نشان می‌دهد HNF4α می‌تواند به عنوان یک هدف بالقوه در درمان سرطان کبد مورد توجه قرار گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup