تأثیر آتروفی ماده خاکستری عمیق بر سرعت پردازش اطلاعات در مولتیپل اسکلروزیس عودکننده زودرس

اختلال شناخت، از جمله کاهش سرعت پردازش اطلاعات (IPS)، در بیماران مبتلا به‌ام اس نسبتاً شایع است. نقص IPS تأثیرات عمیقی بر چندین جنبه از زندگی بیماران دارد. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که تحلیل رفتن ماده خاکستری عمیق با اختلال شناخت در مبتلایان به MS ارتباط زیادی دارد. با این حال، اثر تحلیل ماده خاکستری عمیق بر نقص IPS به خوبی درک نشده است. با هدف بررسی اثرات تغییرات حجم ماده خاکستری عمیق بر IPS در افراد مبتلا به‌ام اس عود کننده زودرس (RRMS)، دکتر فرشته اشتری، دکتر صبا نقوی، دکتر سید مهدی خلیق رضوی، دکتر مهدی صنائی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پژوهشکده تحقیقات بنیادی و پژوهشگاه رویان طی پژوهشی موردی-شاهدی، ۶۳ بیمار مبتلا به RRMS و ۳۶ فرد سالم را مقایسه کردند. اختلال شناخت با استفاده از آزمون ارزیابی شناختی یکپارچه (ICA) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین MRI برای ارزیابی ساختارهای ماده خاکستری عمیق انجام گرفت. نتایج این پژوهش که در مجله بین المللیMultiple Sclerosis and Related Disorders به چاپ رسیده است، نشان داد، افراد مبتلا به RRMS در آزمون ICA دقت کمتری داشتند؛ با این حال، زمان واکنش بین RRMS و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت. حجم تالاموس در گروه RRMS با اختلال در پردازش اطلاعات در مقایسه با RRMS با سرعت پردازش اطلاعات طبیعی و گروه کنترل، به طور قابل توجهی کمتر بود. سایر ساختارهای ماده خاکستری بین گروه‌های مذکور تفاوت معنی‌داری نداشتند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد برخی از افراد مبتلا به‌ام اس، حتی در مراحل اولیه بیماری، دچار کاهش سرعت پردازش اطلاعات می‌شوند. تحلیل ساختار تالاموس سرعت پردازش اطلاعات را در این بیماران تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ با این حال تحلیل در سایر ساختارهای ماده خاکستری عمیق، از جمله پوتامن، گلوبوس پالیدوس، هیپوکامپ، آمیگدال، اکومبنس و مخچه، با کاهش سرعت پردازش اطلاعات در RRMS اولیه ارتباط معنی‌داری نداشت.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup