لایه های غضروفی چاپ شده بهتر از بسترهای مهندسی شده غضروف سازی را القا می کنند

اثبات شده است که توپولوژی سطحی که سلول بر روی آن قرار می گیرد بر عملکرد آن مؤثر است. با این حال پژوهشگران هنوز موفق نشده اند روشی قابل اتکا و قابل تکرار برای استفاده از اصل مذکور در جهت تنظیم رفتار سلول های بنیادی ابداع کنند. نشان داده شده است که بسترهای چاپ-سلولی که دارای ساختارهای در سطح نانو و میکرو هستند می توانند با موفّقیت سرنوشت سلول های بنیادی را تحت تأثیر قرار دهند. دکتر شاهین بنکدار، شیوا طاهری، دکتر لیلا منتظری، دکتر زهرا سادات غزالی و همکارانشان در انستیتو پاستور، دانشگاه علم و فناوری، دانشگاه امیر کبیر و پژوهشگاه رویان، به همراه پژوهشگرانی از کشورهای دانمارک و سوئیس در پژوهشی به بررسی اثر ساختارهای سیلیکونی دارای حفره هایی با اندازه متوسط پر شده با سلول های غضروفی کروی بر شکل کلی سلول ها پرداختند. همچنین اثر این بستر بر تمایز سلول های مزانشیمی برداشت شده از بافت چربی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Biomedical Materials منتشر شده است، نشان داد شکل سلول های مورد نظر با توجه به بستر طراحی شده با موفّقیت القا می گردد. همچنین با روش های آزمایشگاهی نشان داده شد سلول های مزانشیمی برداشت شده از بافت چربی که بر بستر طراحی شده کشت داده شده بودند نسبت به سلول های کشت داده شده بر ساختارهای سیلیکونی معمول، بیشتر به سوی سلول های غضروفی تمایز یافتند.
از نتایج این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که بستر چاپ-سلولی می تواند سیگنال های تمایزی را بهتر از بسترهای زیست مهندسی شده معمول انتقال دهند. نانو ساختارهای موجود در الگوی چاپ-سلولی نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت سلول ها ایفا می کنند. بنابراین برای قابل اتکا و قابل تکرار بودن بسترهای ساخته شده لازم است الگوهای نانو-توپوگرافیک درون آنان وجود داشته باشد. نتایج این پژوهش با ارتقای روش های تمایزی بر پایه بسترهای کشت، چشم انداز جدیدی در این حوزه ایجاد می کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup