کوروکومین می تواند اختلالات حافظه ناشی از اکستازی را در حیوان مدل آزمایشگاهی بهبود بخشد

یادگیری یکی از فعالیت های اصلی هیپوکمپ است. هیپوکمپ ناحیه ای در بخش میانی لوب تمپورال مغز است که نقش مهمی در یادگیری و حافظه دارد. مصرف قرص روان گردان اکستازی با صدمه زدن به هیپوکمپ موجب اختلال در ساز و کار حافظه و یادگیری می شود. این احتمال مطرح است که مصرف داروهای ضد التهاب می تواند اثرات جانبی اکستازی را کاهش دهد. با هدف بررسی اثر استفاده از داروی ضد التهاب کورکومین بر عملکرد هیپوکمپ حیوان مدل آزمایشگاهی، دکتر محمدجعفر گلعلیپور، دکتر زهرا نظری، دکتر خدیجه بهره بر و دکتر حمید سپهری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه گلستان، پژوهشگاه رویان و دانشگاه یاسوج، طی پژوهشی استفاده از کورکومین را در بازیابی فعالیت هیپوکمپ پس از مصرف اکستازی در حیوان مدل آزمایشگاهی بررسی کردند.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین المللی Toxicology and Environmental Health Sciences منتشر شده است، نشان داد، پس از آنکه مصرف اکستازی باعث کاهش حافظه حیوان مدل شد، استفاده از کورکومین عملکردهای مربوط به حافظه را بهبود بخشید. همچنین نشان داده شد استفاده از داروی مذکور در بازیابی بیان ژن هایی که پس از مصرف روانگردان با اختلال مواجه شده بودند نیز مؤثر است.
نتایج این پژوهش نشان داد، مصرف اکستازی موجب اختلال در حافظه حیوان مدل آزمایشگاهی شده، استفاده از کورکومین می تواند تا حدودی باعث بهبود این اختلال گردد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از کورکومین احتمالاً با القای افزایش بیان ژن های خاصی (NF-kB) در هیپوکمپ موجب بازسازی و حفظ حیات سلول های هیپوکمپ می شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup