استفاده روزانه آلفا لیپوئیک اسید می‌تواند بر کیفیت اسپرم در شریک مرد زوج‌های دارای سابقه سقط مکرر تأثیر بگذارد

از آنجایی‌که جنین حاوی ماده ژنتیکی هر دو والد خود است، یکی از علل سقط مکرر بارداری می‌تواند افزایش میزان آسیب به DNA اسپرم است. این آسیب‌ها می‌توانند به دلیل افزایش سطح استرس اکسیداتیو و رادیکال‌های آزاد درون سلول اسپرم باشند. آلفا لیپوئیک اسید یا اسید α-تیوتیک با داشتن ویژگی‌های مختلف آنتی‌اکسیدانی شدید در محیط آبی و لیپیدی، به عنوان یک آنزیم فیزیولوژیکی در چرخه کربس عمل می‌کند. علاوه بر این، قادر به پاکسازی رادیکال‌های آزاد اکسیژن از محیط و همچنین بازسازی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی از جمله ویتامینهای E و C است. در مطالعه‌ای که اخیراً در پژوهشگاه رویان صورت گرفته است اثر آلفا لیپوئیک اسید بر پارامترهای اسپرم و عملکرد اسپرم در ۳۷ زوج با سابقه سقط مکرر بررسی شد. این مطالعه که توسط گروه دکتر محمد حسین نصر اصفهانی و مرضیه تولایی در پژوهشگاه رویان اصفهان صورت گرفت و نتایج آن در نشریه بین المللی International Journal of Fertility and Sterility وابسته به پژوهشگاه رویان به چاپ رسید نشان داد که استفاده ۶۰۰ میلی گرم آلفا لیپوئیک اسید به صورت مکمل روزانه، آسیب DNA اسپرم و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش می‌دهد و در عین حال تحرک کلی اسپرم و فشردگی کروماتین را در شریک مرد زوج‌های دارای سابقه سقط مکرر افزایش می‌دهد. همچنین، درمان با آلفا لیپوئیک اسید، پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم را بهبود می‌بخشد و محتوای پروتامین هسته‌ای اسپرم را افزایش می‌دهد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup