تجربیات مادران دریافت‌کننده جنین اهدایی به عنوان روشی برای درمان ناباروری

اثربخشی روش‌های کمک باروری یا فناوری‌های مورد استفاده برای درمان زوج‌های نابارور تأیید شده است. یکی از روش‌های درمان ناباروری دریافت جنین اهدایی است. با این حال، آگاهی کافی از تجربیات مادرانی که جنین اهدایی دریافت نموده‌اند، وجود ندارد. در مطالعه‌ای که توسط دکتر باقری لنکرانی و همکاران در پژوهشگاه رویان و دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است تجربیات مادران دریافتکننده جنین اهدایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه در سال ۱۴۰۲ در مجله ایرانی پرستاری و مامایی به چاپ رسیده است نشان داد مادرانی که جنین اهدایی دریافت می‌کنند، اگرچه عمدتاً به نتایج قابل‌قبولی دست می‌یابند، اما در طول فرآیند مادر شدن، چالش‌ها و تهدیدات زیادی را در هویت شخصی و خانوادگی خود تجربه کردند که نیازمند مداخلات عمیق، کل‌نگر و هدفمند است. این مادران در چارچوب محدودیت‌های اجتماعی-فرهنگی، فشار روانی و احساس ناامنی در هویت شخصی و خانوادگی خود را تجربه می‌کنند. بنابراین، برنامه‌ریزی، توسعه و اجرای دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد عملی در زمینه‌های ART، مشاوره، حمایت از مراجعین نابارور و استفاده از نظرات متخصص می‌تواند به عنوان استراتژی‌های مؤثر در ارائه مراقبت بهتر عمل کند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup