اثر متقابل مسیر پیام رسان BMP و سایر مسیرهای پیام رسان در دستگاه عصبی مرکزی

پروتئین های ریخت زای استخوانی (BMPs) گروهی از پروتئین ها هستند که وجودشان برای ایجاد الگو، تکوین و عملکرد دستگاه عصبی مرکزی ضروری است. عملکرد صحیح مسیر پیام رسان BMP به برهمکنش آن با سایر مسیرهای پیام رسان سلولی وابسته است. در واقع سایر مسیرهای پیام رسان با تحت تأثیر قرار دادن BMP اثر آن بر دستگاه عصبی را تنظیم می کنند. دکتر حسن نیک نژاد، اسما منظری توکلی، دکتر مصطفی حاجی نصر الله، دکتر سهیل بهرامی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه لودوین بولتزمن اتریش در مقاله ای مروری به بررسی اثر متقابل مسیر پیام رسان BMP و سایر مسیرهای پیام رسان درگیر در تمایز سلول های عصبی پرداختند تا درک بهتری از ساز و کارهای مولکولی دخیل در تمایز سلول های عصبی ارائه دهند. این مقاله مروری که در نشریه بین المللی Frontiers in Molecular Neuroscience منتشر شده است نشان می دهد، درک اثرات متقابل مسیرهای پیام رسان به اتخاذ رویکردهای جدیدی در پزشکی بازساختی و استفاده از سلول های بنیادی در درمان عوارض عصبی منجر خواهد شد. اخیراً سلول درمانی به عنوان روش درمان برای عوارض ناشی از ضربه و بیماری های فرسایشی سیستم عصبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین دلیل درک عملکرد مسیرهای پیام رسانی که در تمایز سلول های بنیادی به سلول های عصبی دخیل هستند اهمیت بیشتری یافته است. اشراف پژوهشگران بر اثر متقابل مسیرهای پیام رسان طی تکوین دستگاه عصبی مرکزی منجر به بهبود رویکردهای اتخاذ شده در تمایز سلول¬های بنیادی به سلول های عصبی در شرایط آزمایشگاهی، مهندسی بافت و پژوهش های پیش بالینی طراحی شده برای سلول درمانی بیماری های عصبی خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان

goup